• Aktywny Uniwersytet
    Aktywny Uniwersytet To miejsce gdzie każdy znajdzie coś dla siebie - zadbaj o swoje zdrowie i kondycję!
  • Aktywny Uniwersytet
    Aktywny Uniwersytet To miejsce gdzie każdy znajdzie coś dla siebie - zadbaj o swoje zdrowie i kondycję!
  • Aktywny Uniwersytet
    Aktywny Uniwersytet Pólkolonie sportowe dla dzieci

Fundacja Aktywny Uniwersytet

logo aktywny_uniwerystet

 

Witamy na stronie internetowej naszej fundacji!

 

Fundacja powstała z inicjatywy pracownikow Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2009r. i była reakcją na pogarszającą się sytuację społeczno-zdrowotno-sportową całej społeczności akademickiej. Jesteśmy organizacją, która poprzez swoje działania realizuje następujące cele:

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 
2. Ochrona i promocja zdrowia;
3. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 
4. Działanie na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 
5. Działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 
6. Działanie na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
7. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
8. Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
9. Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
10. Promocja aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży;
11. Upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
12. Upowszechnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
13. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
14. Promocja i organizacja wolontariatu.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

1. Organizowanie imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym.
2. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników kultury fizycznej oraz działaczy kultury fizycznej
3. Organizowanie różnych form wypoczynku: wyjazdy sportowe i turystyczne.
4. Prowadzenie zajęć mających na celu promocję sportu, rekreacji oraz zdrowego trybu życia. 
5. Tworzenie i prowadzenie obiektów turystycznych i sportowych.
6. Działalność edukacyjną i wychowawczą, w tym organizację szkoleń, konferencji, seminariów, warsztatów, sympozjów, cykli spotkań, imprez integracyjnych itp.
7. Działalność informacyjną, wydawniczą i informacyjno - promocyjną.
8. Współpracę z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami społecznymi, pozarządowymi, placówkami kulturalno - oświatowymi, edukacyjnymi i opiekuńczo - wychowawczymi.
9. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami oraz instytucjami i organizacjami zajmującymi się podobną tematyką.
10. Wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych.
11. Organizację imprez kulturalnych, wystaw, odczytów i koncertów.
12. Działanie na rzecz poprawności języka polskiego.
13. Współpracę ze środkami masowego przekazu.

Fundacja działa zgodnie ze statutem
KRS 0000345260
NIP 7781468580
REGON 301311678 

Zapraszamy.

Czytany 5520 razy